Tussentijds instromen bij een opleiding

Bij de volgende opleidingen kunnen nieuwe studenten (tussentijds) instromen:

 1. Entreeopleidingen;
 2. De BOL-opleidingen niveau 2, 3 en 4;
 3. De BBL-opleidingen niveau 2, 3 en 4.

Entreeopleidingen

 • Studenten die een entreeopleiding willen volgen en die voldoen aan de toelatingseisen, kunnen zich op ieder moment inschrijven. Het onderwijsprogramma voor deze studenten start op twee momenten, namelijk in september en in januari. Het is dus mogelijk dat de student na inschrijving pas op een later moment daadwerkelijk kan starten met het onderwijsprogramma.
 • Het Regio College kan de inschrijving van een student, die zich aanmeldt en die in de afgelopen twee studiejaren bij een andere instelling al ingeschreven is geweest voor een entreeopleiding, weigeren.

BOL-opleidingen niveau 2, 3 en 4

 • De regel is, dat instroom alleen kan plaatsvinden bij de start van het schooljaar. Studenten melden zich bij voorkeur uiterlijk 1 april aan voor het daarop volgend schooljaar. Uiterste aanmelddatum is 15 september, zodat de student uiterlijk 1 oktober is ingeschreven.
 • De afdelingsmanager kan in individuele gevallen, bij zwaarwegende omstandigheden, afwijken van het bovengenoemde uitgangspunt.
 • In voorkomende gevallen kan het CvB op voorstel van de afdelingsmanager besluiten dat  een opleiding of een klas ook van start kan gaan op een ander moment gedurende het schooljaar. Dit maakt het Regio College kenbaar op de website.

BBL-opleidingen niveau 2, 3 en 4

 • De regel is dat flexibele instroom mogelijk is. Dit laat onverlet dat het kan gebeuren dat een student die zich lopende het schooljaar aanmeldt, om organisatorische redenen pas later kan starten met de opleiding.
 • Het CvB kan op voorstel van de afdelingsmanager besluiten dat voor een opleiding instroom alleen mogelijk is op een of enkele momenten gedurende het schooljaar. Dit maakt het Regio College kenbaar op de website
 • Wat betreft de Interne doorstroom van deelnemers gedurende het schooljaar naar een andere opleiding binnen het Regio College, is de regel dat het Regio College zich inspant om deze deelnemers zo snel mogelijk te laten starten in een andere opleiding.