Resultaten en verantwoording

Deelnemers Regio College Purmerend

Met het Regio College kom je vérder: in je opleiding, op de arbeidsmarkt, in de samenleving. Het Regio College ziet daarom studiesucces, tevredenheid van studenten én tevredenheid van bedrijven en gemeenten over onze opleidingen als belangrijkste resultaten. De kwaliteit van het Regio College wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Ieder jaar worden onderwijs, examinering en financiën van het Regio College doorgelicht door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bekijkt materiaal en voert waar nodig gesprekken met managers, docenten en studenten.

De inspectie let vooral op studieresultaten, studenttevredenheid, tevredenheid van bedrijven en instellingen, deskundigheid van personeel, de inrichting van onderwijs en examinering en de zorg voor kwaliteit.

Organisatorisch valt de inspectie onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verslagen van inspectieonderzoeken zijn te lezen op de site van de inspectie.

Studenttevredenheid

Het Regio College doet geregeld onderzoek naar de tevredenheid van studenten in het beroepsonderwijs. Er is een onderzoek onder nieuwe studenten (instroomonderzoek) én een onderzoek onder alle studenten (doorstroomonderzoek). 

Studiesucces

Een diploma is van grote waarde voor een student. Maar soms is alleen het vinden van een baan waarin je je thuis voelt al een groot succes. Of het vaardiger zijn in je beroep. Of het overstappen naar een opleiding die beter bij je past bij een ander opleidingscentrum. Regionale Opleidingen Centra (roc’s) gebruiken samen één gezamenlijke maatstaf voor studiesucces, waarin niet alle successen kunnen meetellen.  

Studiesucces laat zien hoeveel mensen in een studiejaar het roc met een diploma verlaten van alle mensen die het roc uitgaan. Het Regio College streeft naar meer succes door uitdaging in de opleiding, sterkere begeleiding, samenwerking met bedrijven en een goede aansluiting met vmbo en hbo.