Leidinggeven

Meer weten over deze opleiding?
Scan de QR code, neem een kijkje of bel het Servicecentrum 075-681 90 01

De complexiteit van het leidinggeven wordt in belangrijke mate bepaald door het werken met mensen die verschillende behoeften en belangen kunnen hebben en door doelen die behaald moeten worden, soms onder tijdsdruk en soms met beperkte capaciteit of beperkte middelen. Dit doet een beroep op kennis van leidinggeven, leiderschapsstijlen, coachen en begeleiden en van kwaliteitseisen. De leidinggevende heeft informatie-verwerkende en probleemoplossende vaardigheden nodig om gestelde (productie)doelen te realiseren. Het omgaan en werken met medewerkers vraagt van de leidinggevende motivatievaardigheden en flexibiliteit en creativiteit om passende oplossingen te bedenken voor knelpunten of problemen die zich voordoen in de werkuitvoering en/of in de samenwerking in het team.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Je overlegt vooraf met jouw leidinggevende over de uit te voeren werkzaamheden en de veiligheidsaspecten daarvan. Werkt volgens Arbo-voorschriften en geldende normen en bedrijfsregels. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van jouw takenpakket. Bij de uitvoering van je werkzaamheden kan je terugvallen op de leidinggevende. Zelfstandig speel je in op wisselende en onverwachte omstandigheden tijdens de uitvoering van je werk. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van jouw werkzaamheden en rapportage daarvan en legt eindverantwoording af aan je leidinggevende. De eindverantwoordelijkheid ligt bij jouw leidinggevende.

De volgende onderdelen worden behandeld in de opleiding:
Lesprogramma A
01 – Leiderschap
02 – Communiceren met medewerkers
03 – Werkoverleg voeren
04 – Medewerkers motiveren

Lesprogramma B
01 – Nieuwe medewerkers begeleiden
02 – Instrueren en aansturen
03 – Medewerkers opleiden
04 – Werkzaamheden verdelen

Onderstaande werkzaamheden moeten uitgevoerd kunnen worden door de toekomstige leidinggevende;
In kaart kunnen brengen welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, wat de eisen aan de werkzaamheden zijn en welke capaciteit beschikbaar is. In voorkomende situaties een projectplan beschrijven. Het maken van een planning voor de inzet van medewerkers, verdelen van taken, inzichtelijk maken wat de prioriteiten zijn en waar nodig ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen. Bespreken van knelpunten met de leidinggevende en bedenken van oplossingen, zelfstandig of samen met de leidinggevende en het bepalen van de capaciteit die nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden. Bespreken van de planning en taakverdeling met de leidinggevende, het beantwoorden van vragen en de planning/taakverdeling aanpassen wanneer daartoe aanleiding is.

Informeren en instrueren van medewerkers over de te verrichten taken, prioriteiten, productiviteitsnormen, kwaliteitsnormen, de planning en de taakverdeling, de te behalen resultaten en/of projecten vooraf aan de werkzaamheden (mogelijk in een (project)bijeenkomst. De medewerkers ruimte geven om vragen te stellen en te reageren. Erop toezien dat de medewerkers de werkzaamheden uitvoeren volgens procedures, werkinstructies en/of de afspraken. Tijdens de werkzaamheden bijsturen door aanvullende informatie of extra instructie te geven, werkzaamheden anders te organiseren of door andere maatregelen te treffen.

Het bijstaan van (nieuwe) medewerker(s) op de werkvloer. Medewerker(s) inzicht geven hoe werkzaamheden optimaal uitgevoerd kunnen worden. Observeert de medewerkers en signaleert wie (extra) ondersteuning nodig heeft en voorziet daarin. Medewerkers stimuleren zelf stappen of initiatief te nemen om zich verder te ontwikkelen. Feedback geven aan de medewerkers over de uitvoering van de werkzaamheden: wat gaat goed en wat kan beter of anders. Wanneer een medewerker een andere aanpak nodig heeft, dan voorstellen doen, bijvoorbeeld extra begeleiding, scholing of verandering van taken. In voorkomende situaties nieuwe medewerker inwerken, zorgt voor een introductieplan en inwerkschema en/of laat een medewerker een (nieuwe) medewerker begeleiden. Monitort het proces van inwerken en biedt waar nodig ondersteuning.

Bespreken van werkuitvoering in het team. Het team informeren over actuele en toekomstige in- en externe ontwikkelingen. Feedback vragen en geven op (de resultaten van) de werkuitvoering. Ruimte geven om vragen te stellen, interactie bevorderen en instructies geven over de werkuitvoering, afspraken en deze vastleggen. In voorkomende situaties neemt de leidinggevende de organisatie van het werkoverleg op zich: hij plant bijeenkomsten, organiseert en bereidt de bijeenkomst voor, leidt het werkoverleg en zorgt voor verslaglegging.

Praktische informatie

Soort traject

Cursus/training 

Lesmoment

Donderdag 08.30 - 15.00 uur

Startdata 

Op aanvraag

Studieduur

12 weken

Leeruren

480 uur

Locatie 

Zaandam

Kosten 

€ 577,- inclusief lesmateriaal
geen examenkosten

Diploma

Bij een positieve afronding ontvang je een mbo (keuzedeel) certificaat